Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

Analiza strategiczna przedsiębiorstwaDo realizacji określonych strategią działania celów służą przedsiębiorstwu zasoby w niej zgromadzone. Nowoczesna technologia, konkurencyjne ceny, innowacyjność produktów oraz efektywna kadra pracownicza są gwarantem sukcesu firmy na rynku.

Analiza strategiczna zasobów przedsiębiorstwa obejmuje:analizę bilansu strategicznego,analizę kluczowych czynników sukcesu, analizę łańcucha wartości.

Bilans strategiczny przedsiębiorstwa ma na celu przede wszystkim analizę jego wszystkich zasobów oraz dokonania na jej podstawie obiektywnej oceny ich wpływu na rozwój firmy. Umiejętności i kompetencje pracowników przedsiębiorstwa przyczyniają się do osiągnięcia sukcesu przez firmę. W analizie tego czynnika bierze się pod uwagę kwalifikacje, doświadczenie, poziom wydajności, itp.

Obecnie u pracowników najwyżej oceniane są umiejętności rozwiązywania problemów, praca w zespole oraz zdolność do osiągania z góry założonych celów. Analiza kluczowych czynników sukcesu ma za zadanie zbadać tylko te czynniki, które decydują o zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa i jego możliwościach rozwojowych. Każde przedsiębiorstwo musi samo zidentyfikować swoje kluczowe czynniki sukcesu. Prawidłowe rozpoznanie tych czynników daje firmie możliwość doboru efektywnych metod walki z konkurencją. Powinny być określane dla najważniejszych obszarów działalności przedsiębiorstwa jak udział w rynku w stosunku do lidera, pozycja w dziedzinie kosztów, potencjał finansowy, postrzeganie firmy przez klientów, itp. Punktowa ocena przedsiębiorstwa na podstawie kluczowych czynników sukcesu wymagają dużych nakładów pracy. Uzyskane w ten sposób informacje są bardzo ważnym źródłem wiedzy dla kierownictwa o sytuacji firmy na rynku, jej mocnych i słabych stronach oraz o wyborze strategii zarządzania.

Analiza łańcucha wartości polega na badaniu miejsc powstawania wartości dodanej na rzecz danego przedsiębiorstwa. Celem tej analizy jest identyfikacja tych działów, które w największym stopniu generują wartość dodaną w przedsiębiorstwie. Na tworzoną wartość w firmie istotny wpływ wywiera również łańcuch wartości dostawców, dystrybucji oraz łańcuch wartości odbiorców. Przedsiębiorstwo w trakcie swojej działalności realizuje wiele zadań, z których jedne przyczyniają się do zwiększania, inne zaś do zmniejszania kosztów wytworzenia.

Im cena rynkowa jest większa od jednostkowych kosztów wytwarzania tym większa jest wartość dodana przedsiębiorstwa. Dogłębna analiza łańcucha wartości stwarza przedsiębiorstwu znalezienie ogniw, które stanowią źródło sukcesów lub porażek. Na podstawie tej analizy można więc zdiagnozować słabe i mocne strony firmy, co jest pomocne w eliminacji czynników wywierających negatywny wpływ na jej funkcjonowanie, co w efekcie pozwoli zbudować odpowiednią strategię.